Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4159 b26a 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasognito sognito
0898 44d1
0473 12bc
Zdezynfekujmy swoje dusze.
Reposted fromkostuchna kostuchna viapsychocukier psychocukier
8000 829a 500
Reposted fromnatory natory viapsychocukier psychocukier
5702 26b4
odpocznijmy
połóżmy się
zapomnijmy
— happysad
1400 58b6
 

    .
Reposted bynotthesameyield-to-mereilbitemyneck
Czas
Nie leczy ran
Świat
Do wesela się zagoić miał
— happysad
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid
2472 32d3 500
Reposted fromlaluna laluna viavith vith
1409 9880
Reposted frommaniaaa89 maniaaa89 viabeinthe beinthe
8440 6c57 500
3968 09d9 500
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viapiksele piksele
0351 79b2
watch out...
Reposted fromXavax Xavax viagameofthrones gameofthrones

Umieram

bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest

bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie

masz tu nic trwałego poza tęsknotą za

                             trwałością

bo już nie jestem z tego świata i może

                     nigdy z niego nie byłem

bo wygląda, że nie ma tu dla mnie

                         żadnego ratunku

bo już nie potrafię kochać ziemską

                             miłością

bo noli me tangere

bo jestem bardzo zmęczony,

                      nieopisanie wycieńczony

bo już wycierpiałem

bo już zostałem, choć to się działo

w obłędzie, najdosłowniej

i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże

                   bardzo realnie mnie bolało

bo chciałem zbawić od wszelkiego zła

ludzi wszystkich i świat cały i jeżeli tak

się nie stało, to winy mojej w tym nie

                              umiem znaleźć

— Edward Stachura, List do Pozostałych
Reposted frompiksele piksele
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
3749 ce24 500
Reposted fromkjuik kjuik viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl